Gebruiksvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Welkom op de website van SMIT&DORLAS. Deze website (“Website”)  wordt u aangeboden door Smit & Dorlas koffiebranders B.V. (“SMIT&DORLAS”), kantoorhoudende aan Nijverheidsweg 1, 3641 RP Mijdrecht– Kamer van Koophandel registratienummer 33239607.

Toepasselijkheid

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze Website en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze Website aangeboden worden (“Informatie”). Door de Website te gebruiken stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden. SMIT&DORLAS behoudt het recht de informatie die op de Website is gepubliceerd, inclusief deze disclaimer, zonder aankondiging te wijzigen of te verwijderen. Wij raden dan ook aan deze disclaimer regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op deze Website.

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie heeft uitsluitend een algemeen informatief doel. SMIT&DORLAS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de Website, daarbij inbegrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SMIT&DORLAS. Ook sluit SMIT&DORLAS aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.

SMIT&DORLAS garandeert niet dat aan ons gezonden berichten, per e-mail of op deze website aangeboden formulieren, tijdig worden ontvangen en verwerkt. Wij sluiten dan ook alle aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het niet of niet tijdig ontvangen en/of verwerken van deze berichten.

Wanneer informatie die op deze website is gepubliceerd ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van inhoudelijke verschillen, de schriftelijke versie bepalend zijn tenzij anders aangegeven op deze website.

Privacybeleid

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in connectie met deze Website zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van Smit & Dorlas Koffiebranders B.V.. De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacybeleid zoals weergegeven op deze Website.

Links

Deze Website kan links naar internet websites van derden bevatten.  Voor de inhoud of het gebruik van deze andere websites draagt SMIT&DORLAS geen verantwoordelijkheid. Het Privacybeleid van Smit & Dorlas koffiebranders B.V. is niet van toepassing op het verwerken van uw persoonlijke gegevens via deze websites van derden.

Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze Website en de Informatie, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarbij inbegrepen, eigendom van Smit & Dorlas koffiebranders B.V. of de oorspronkelijke rechthebbende(n).. Het is gebruikers toegestaan om de Website en de Informatie te lezen en kopieën voor eigen, persoonlijk gebruik te maken bijvoorbeeld door deze af te drukken of te bewaren. Voor ieder ander gebruik van de Informatie of de Website, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze Website op een website van derden of het leggen van links naar de website, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Smit & Dorlas koffiebranders B.V. vereist.

Ongevraagde ideeën 

Wanneer u ongevraagd ideeën en/of materiaal in welke vorm ook (“Materiaal”) op deze Web Site plaatst of per e-mail of op een andere manier aan ons verstrekt, is SMIT&DORLAS vrij om dit Materiaal naar eigen inzicht te gebruiken zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is en zonder dat SMIT&DORLAS aan enige geheimhouding gebonden is. U vrijwaart SMIT&DORLAS tegen aanspraken en vorderingen van derden die voortvloeien uit het gebruik van Materiaal dat intellectuele eigendomsrechten van derden schendt of onrechtmatig is ten aanzien van derden.