Algemene Voorwaarden Webwinkel

Artikel 1: Algemene voorwaarden webwinkel –  voor particuliere en klein-zakelijke gebruikers 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Smit & Dorlas koffiebranders producten zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien u deze Voorwaarden niet accepteert dan willen wij u vriendelijk verzoeken geen gebruik van deze site te maken.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Smit & Dorlas koffiebranders zijn vrijblijvend en Smit & Dorlas koffiebranders behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Smit & Dorlas koffiebranders. Smit & Dorlas koffiebranders is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Smit & Dorlas koffiebranders dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Smit & Dorlas koffiebranders biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Via Ideal en via credit card.

Valse bestellingen en oplichters: Smit & Dorlas koffiebranders zal in dit geval de gegevens van betrokkenen doorgeven aan de politie. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, zal Smit en Dorlas koffiebranders de prijzen hanteren van het moment van de bestelling. Voor iedere volgende bestelling of extra bestelling van de huidige bestelling wordt de nieuwe verhoogde prijs gehanteerd.

Indien u betaalt met een cadeaubon, welke onbeperkt geldig is, wordt het bedrag direct verrekend bij de ‘kassa’ als u een bestelling plaatst. Mocht u een hogere besteding hebben dan uw cadeaubon aangeeft, dan kunt u bijbetalen via de verschillende betalingsmogelijkheden.


Artikel 4: Levering

Smit & Dorlas koffiebranders zal de bestelling via DHL versturen op het door u aangegeven moment. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag verzonden (op werkdagen). Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Smit & Dorlas koffiebranders is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Smit & Dorlas koffiebranders gedragen. Na ontvangst van het product heeft u een roepingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dit binnen 7 dagen dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen. Daarbij draagt u zelf de kosten en het risico van de retourzending. Artikelen waarvan de folie/zegel is verbroken, worden door Smit & Dorlas koffiebranders niet retour genomen. Indien u reeds enige betaling heeft verricht, zal Smit en Dorlas koffiebranders deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde, in de originele staat als hierboven vermeld, terugbetalen. Smit & Dorlas koffiebranders zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden minus de gemaakte verzendkosten.


Artikel 5: Verzendkosten

U draagt bij in de verzendkosten voor bestellingen tot € 50,-. Deze bijdrage is € 4,95. Boven een bestelling van € 50,- draagt Smit & Dorlas koffiebranders zorg voor de verzendkosten. Smit & Dorlas koffiebranders verstuurt alleen binnen Nederland en België. Verzendkosten voor levering in België bedraagt afhankelijk van gewicht €7,50 of €8,50. Bij besteding vanaf €70,- draagt Smit & Dorlas koffiebranders zorg voor de verzendkosten.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Smit & Dorlas koffiebranders verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Smit & Dorlas koffiebranders geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Smit & Dorlas koffiebranders garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Smit & Dorlas koffiebranders daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met order@smitdorlas.nl. Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand teruggezonden worden en voor uw rekening worden vervangen. Waarbij de verzendkosten voor retourneren en opnieuw verzenden door Smit & Dorlas koffiebranders voor uw rekening komen. Op de door Smit & Dorlas koffiebranders geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Smit & Dorlas koffiebranders. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Smit & Dorlas koffiebranders kunnen worden uitgesloten.


Artikel 9: Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Smit & Dorlas koffiebranders dan wel tussen Smit & Dorlas koffiebranders en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Smit & Dorlas koffiebranders, is Smit & Dorlas koffiebranders niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Smit & Dorlas koffiebranders.


Artikel 10: Persoonsgegevens

Smit & Dorlas koffiebranders bv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld worden als persoonlijke gegevens beschouwd. Smit en Dorlas koffiebranders zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.


Artikel 11: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Smit & Dorlas koffiebranders in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Smit & Dorlas koffiebranders gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Smit en Dorlas koffiebranders kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 12: Diversen

Indien u aan Smit & Dorlas koffiebranders schriftelijk opgave doet van een adres, is Smit & Dorlas koffiebranders gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Smit & Dorlas koffiebranders schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Smit & Dorlas koffiebranders gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Smit & Dorlas koffiebranders deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Smit & Dorlas koffiebranders in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Smit en Dorlas koffiebranders vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Smit & Dorlas koffiebranders is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.